uvodKKU

ZAVRŠNE ODREDBE

Principe korporativnog upravljanja sadržane u ovom Kodeksu primenjuju i sprovode:

 

1. Kompanija - Metalac a.d. i njegova zavisna preduzeća

2. Skupština akcionara i akcionari

3. Članovi Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora

4. Menadžment i drugi ključni rukovodioci u Kompaniji i njenim zavisnim preduzećima

5. Revizori

6. Zaposleni u Metalcu a.d. i njegovim zavisnim preduzećima

7. Investitori, konsultanti, poslovni partneri.

 

Upravni odbor će se starati o primeni i sprovođenju Kodeksa, kao i usklađenosti ponašanja i delovanja sa pricipima korporativnog upravljanja.

Upravni odbor će u cilju obezbeđenja efikasnog upravljanja dati ili obezbediti tumačenje bilo kojeg principa sadržanog u ovom Kodeksu kada njegovo, iz bilo kojeg razloga dato pogrešno tumačenje od strane akcionara ili druge zainteresovane strane, na bilo koji način ometa, usporava ili onemogućava donošenje poslovnih odluka od strane menadžmenta ili organa Kompanije.

Upravni odbor će u slučaju spora vezano za primenu, tumačenje ili sprovođenje usvojenih principa, a u cilju njegovog efikasnog i ekonomičnog rešavanja, ali i jačanja poverenja u Kompaniju, drugoj strani predložiti sklapanje sporazuma o formiranju arbitraže kako bi se nastali spor rešio u interesu svih strana.