uvodKKU

ULOGA ZAINTERESOVANIH STRANA U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

Kompanija će poštovati prava akcionara, investitora i svih drugih zainteresovanih strana, utvrđena zakonom ili zajedničkim sporazumom.

Kompanija će razvijati mehanizme kojima će se kroz učešće zaposlenih poboljšavati rezultati Kompanije.

Kompanija će zainteresovanim stranama koje učestvuju u procesu korporativnog upravljanja obezbediti pravovremen i redovan pristup relevantnim, potrebnim i pouzdanim informacijama na način predviđen Zakonom i aktima Kompanije.

Kompanija će akcionarima, zaposlenima i svim drugim zainteresovanim stranama omogućiti da Upravnom odboru slobodno saopšte svoje mišljenje o mogućoj nelegalnoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Okvire korporativnog upravljanja Kompanija će dopuniti delotvornim i efikasnim mehanizmom okvira za slučaj stečaja, kao i efikasnim ostvarivanjem prava poverilaca.