uvodKKU

RAVNOPRAVAN TRETMAN AKCIONARA

Kompanija obezbeđuje da svi akcionari vlasnici iste klase akcija imaju jednak tretman:


1. U okviru svake serije ili klase akcija, sve akcije nose jednaka prava. Svim investitorima omogućiće se da dobiju informacije o pravima vezanim uz sve serije i klase akcija pre 
njihove kupovine. Sve izmene u pogledu prava glasa donosiće se uz odobrenje vlasnika onih klasa akcija na koje se to negativno odražava.

2. Manjinski akcionari biće zaštićeni od zloupotreba od strane akcionara koji imaju većinu i deluju direktno ili indirektno, a takođe im treba omogućiti efikasnu pravnu zaštitu.

3. Glasanje od strane punomoćnika akcionara treba da se vrši na način dogovoren sa stvarnim vlasnikom akcija.

4. Kompanija će eliminisati prepreke za prekogranično glasanje.

5. Postupci sazivanja i glasanja na skupštini omogućavaju ravnopravan tretman svim akcionarima, a procedura glasanja organizovana je tako da ne čini glasanje nepotrebno 
teškim i skupim.

Kompanija zabranjuje nedozvoljeno trgovanje akcijama na osnovu poverljivih informacija, kao i zloupotrebu u vidu trgovanja sa samim sobom.

Od članova Upravnog i Izvršnog odbora zahteva se da Upravnom odboru obelodane da li direktno ili indirektrno, ili u ime trećih lica, imaju materijalnih interesa u bilo kojoj transakciji ili stvari koja je od direktnog uticaja na Kompaniju.