uvodKKU

PRAVA AKCIONARA I KLJUČNE FUNKCIJE

Kompanija omogućava akcionarima ostvrivanje osnovnih prava koja obuhvataju pravo na:


1. sigurne metode registracije vlasništva,
2. prenos akcija,
3. pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Kompaniji, putem web sajta Kompanije,
4. učešće i glasanje na skupštini akcionara,
5. izbor predsednika kompanije i članova Upravnog i Nadzornog odbora,
6. učešće u raspodeli dobiti Kompanije.


Kompanija omogućava akcionarima pravo da učestvuju u odlučivanju i budu dovoljno infomisani o odlukama koje se odnose na temeljne korporativne promene, kao što su:


1. izmene Statuta ili Osnivačkog akta Kompanije,
2. odobrenje emisije dodatnih akcija,
3. vanredne transakcije, uključujući prenos svih ili gotovo svih sredstava tako da to zapravo za rezultat ima prodaju kompanije.


Akcionari će imati mogućnost da efektivno učestvuju i glasaju na godišnjoj ili vanrednoj skupštini akcianara, kao i da budu informisani o pravilima skupštine koja regulišu održavanje skupštine, kao i o proceduri glasanja, kroz:


1. potpuno i blagovremeno informisanje o datumu, mestu i dnevnom redu skupštine, kao i potpuno i balgovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda i pitanjima o kojima će se odlučivati na skupštini, 
2. mogućnost postavljanja pitanja Upravnom i Nadzornom odboru, uključujući pitanja koja se odnose na reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i mogućnost stavljanja na dnevni red skupštine pojedinih pitanja u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Kompanije,
3. olakšavanje delotvornog učešća u donošenju bitnih odluka iz sfere korporativnog upravljanja, kao što su izbor Predsednika kompanije, članova Upravnog i članova Nadzornog odbora, donošenje Politike naknada za članove ovih odbora i članove Izvršnog odbora. Komponenta izdataka po osnovu nagrađivanja za članove
4. omogućavanje akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu, tako da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo.

Akcionari treba da budu upoznati sa strukturom kapitala i aranžmanima koji omogućavaju pojedinim akcionarima da steknu stepen kontrole srazmeran njihovom učešću u kapitalu.

 

Kompanija će obezbediti da se mehanizmi korporativne kontrole ne koriste na način koji sprečava tržištu korporativne kontrole da funkcioniše na efikasan i transparentan način, tako što će:


1. Pravila i prosedure koji regulišu sticanje korporativne kontrole na tržištu kapitala, kao i vanredne transakcije poput integracije i prodaje značajnih delova korporativne imovine, biti jasno definisani i obelodanjeni tako da investitori mogu razumeti svoja prava i pravnu zaštitu,
2. transakcije biti obavljene po jasnim cenama i pod pravičnim uslovima koji štite prava svih akcionara u skladu sa klasom akcija koje poseduju,
3. sredstva protiv preuzimanja Kompanije se neće koristi radi zaštite menadžmenta i Upravnog odbora od odgovornosti.

Svim akcionarima, uključujući i institucionalne investitore, treba omogućiti ostvarenje prava na vlasništvo:


1. Institucionalni investitori koji deluju u fiducijarnom svojstvu treba da obelodane svoju sveukupnu politiku korporativnog upravljanja i glasanja vezano za svoje investicije, 
uključujući i procedure za odlučivanje o korišćenju svojih prava glasa.
2. Institucionalni investitori koji deluju u fiducijarnom svojstvu treba da obelodane kako regulišu materijalne sukobe interesa koji mogu uticati na ostvarenje ključnih vlasničkih 
prava vezanih za njihove investicije.

Akcionarima, uključujući i institucionalne investitore, treba omogućiti da se između sebe konsultuju o pitanjima u vezi sa njihovim osnovnim pravima kao akcionara, na način definisan principima korporativnog upravljanja, uz izuzetke kojima se sprečava zloupotreba.