uvodKKU

ODGOVORNOST UPRAVNOG ODBORA

Članovi Upravnog odbora delovaće na osnovu celovitih informacija, u dobroj nameri, sa dužnom pažnjom i brigom, i u najboljem interesu Kompanije i akcionara.

U slučajevima da odluke Upravnog odbora mogu na različit način uticati na različite grupe akcionara, odbor će sve akcionare tretirati pravično..
Upravni odbor će primenjivati visoke moralne standarde i standarde postavljene Kodeksom poslovne etike, vodiće računa o interesima svih zainteresovanih strana.

Upravni odbor će pored drugih funkcija koje su Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom predviđene kao delokrug njegovog rada, vršiti i ključne funkcije kao što su:

1. razmatranje i vođenje korporativne strategije, definisanje poslovnih politika i godišnjih biznis planova, politike rizika, određivanje ciljanih rezultata, kao i nadziranje velikih 
kapitalnih izdataka, preuzimanje drugih preduzeća i prodaja imovine,

2. praćenje primene principa korporativnog upravljanja i vršenje potrebnih izmena Kodeksa,

3. izbor članova Izvršnog odbora, učešće pri izboru, nagrađivanju, praćenju i u slučaju potrebe zameni drugih ključnih rukovodilaca, kao i nadzoru nad pripremom planova za 
ključne rukovodioce,

4. usklađivanje nagrađivanja ključnih rukovodilaca i članova Upravnog i Izvršnog odbora sa dugoročnim ciljevima Kompanije i ciljevima njenih akcionara,

5. obezbeđivanje formalnog i transparentnog procesa predlaganja i izbora članova Upravnog odbora,

6. praćenje i upravljanje eventualnim sukobima interesa između menadžmenta, članova Upravnog odbora i akcionara, uključujući nenamensko korišćenje imovine Kompanije i 
zloupotrebe u transakcijama povezanih lica,

7. obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Kompanije, uključujući nezavisnu reviziju i postojanje odgovarajućih sistema kontrole, a naročito sistema za upravljanje rizikom, finansijsku i operativnu kontrolu, i poštovanje zakona i odgovarajućih standarda,

8. nadziranje procesa obelodanjivanja podataka i komuniciranja.

Upravni odbor imaće mogućnosti da objektivno i samostalno prosuđuje o korporativnim poslovima:

1. Upravni odbor će razmotriti dodeljivanje onih zadataka gde postoji mogućnost sukoba interesa dovoljnom broju članova odbora koji nisu izvršni rukovodioci a sposobni su da donose nezavisne sudove, 

2. pri formiranju komisija Upravni odbor će definisati i obelodaniti njihova ovlašćenja, sastav i radnu proceduru,

3. članovi odbora će se na efikasan način posvetiti svojim obavezama.

Kompanija će obezbediti da članovi Upravnog odbora, kako bi mogli da ispunjavaju svoje obaveze, imaju pristup tačnim, relevantnim i blagovremenim informacijama.