uvodKKU

OBELODANJIVANJE PODATAKA I TRANSPARENTNOST

Obelodanjivanje podataka od strane Kompanije obuhvataće, ali bez ograničavanja samo na njih, bitne podatke o sledećim pitanjima:


1. finansijskim i poslovnim rezultatima Kompanije,
2. Biznis planovima postavljenim ciljevima Kompanije,
3. značajnom vlasništvu nad akcijama i pravu glasa,
4. Politici naknada za članove Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora, informacije o članovima odbora, uključujući njihove kvalifikacije, članstvo u upravnim odborima drugih 
kompanija, kao i da li ih odbor smatra nezavisnim,
5. transakcijama povezanih lica,
6. predvidivim faktorima rizika,
7. pitanjima koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane,
8. strukturi i politici upravljanja, posebno, sadržaju svih pravila i politike korporativnog upravljanja i procesu primene.

Kompanija će navedene informacije pripremati i obelodanjivati u skladu sa računovodstvenim strandardima i standardima obelodanjivanja finansijskih i ne-finansijskih podataka visokog kvaliteta.

Godišnju reviziju finansijskih izveštaja i poslovanja Kompanije obavljaće nezavisni, kompetentan i kvalifikovan revizor, u cilju pružanja objektivnog dokaza odboru i akcionarima da finansijski izveštaji nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Kompanije u svakom bitnom pogledu.

Spoljni revizori imaju obavezu prema akcionarima i prema Kompaniji da reviziju izvrše na propisan i profesionalan način.

Kompanija će informacije saopštavati putem svog web sajta, a u slučajevima predviđenim zakonom i u dnevnoj štampi širokog tiraža, kao načine koji će obezbediti ravnopravan, blagovremeni i ekonomičan pristup akcionara i drugog korisnika informacijama i koji ne predstavaljaju visoke i nerazumne troškove za Kompaniju.

Kompanija će okvir korporativnog upravljanja shodno okolnostima dopunjavati putem pribavljanja analiza ili saveta analitičara, brokera, agencija za procenu i drugih, koje se odnose na odluke investitora, bez značajnih sukoba interesa koji mogu ugroziti integritet njihove analize ili saveta.