uvodKKU

UVODNE ODREDBE

Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) postavlja principe korporativnog upravljanja i nadzora nad upravljanjem u kompaniji Metalac a.d. i njenim zavisnim društvima (u daljem tekstu: Kompanija), zasnovane na načelima koja preporučuju The OECD Principles of Corporate Governance, a posebno u vezi sa pitanjima kao što su:


• Prava akcionara
• Većinskog učešća neizvršnih članova, kao i nezavisnih članova u organima korporativnog upravljanja (Upravnom i Nadzornom odboru) 
• Razdvajanja funkcije predsednika Upravnog odbora i Generalnog direktora kao predsednika Izvršnog odbora 
• Formiranje komisija Upravnog odbora
• Zaštite interesa malih akcionara
• Učestalosti sastanaka Upravnog odbora i procedure zakazivanja sednica i prezentiranja zaključaka odbora
• Transparentnosti rada i korišćenju interneta

 

Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi ustanovljenoj odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta Kompanije, tako da nijedna odredba Kodeksa ne ukida ni jedno navedenim aktima utvrđeno pravilo koje isto pitanje eventualno uređuje drugačije, niti se ovim Kodeksom ponavljaju obaveze, pravila i principi ustanovljeni odredbama navedenih akata, koje Kompanija poštuje i primenjuje. 

Kako ovim Kodeksom postavljeni principi korporativnog upravljanja imaju za cilj unapređenje ekonomske efikasnosti, rasta i razvoja Kompanije i njegove konkurentske prednosti, kao i unapređenje poverenja akcionara i investitora, to su principi sadržani u Kodeksu evolutivnog karaktera i podložni promenama. 
Upravni odbor će, u skladu sa savremenim svetskim trendovima i razmeni iskustava u navedenoj oblasti, kao i u skladu sa razvojnim dostignućima u oblasti makroekonomske politike, tržišne ekonomije, ali i kulture vrednosti i poslovne etike Kompanije, vršiti sve potrebne izmene ili dopune Kodeksa, o čemu će blagovremeno i potpuno putem web sajta Kompanije informisati javnost.

 

 

 preuzmite kompletan pdf  |