Materijal za redovnu sednicu skupštine

U nastavku možete preuzeti potreban materijal za redovnu sednicu skupštine.

 

 

Godišnji izveštaj sa izveštajem revizora - preuzmite PDF fajl

Finansijski izveštaji - preuzmite(BU i BS)preuzmite(EBIT i EBITDA)

Predlog odluke o usvajanju izveštaja -  preuzmite PDF fajl

Predlog odluke o raspodeli dobiti -  preuzmite PDF fajl

Predlog odluke o prestanku mandata članu Nadzornog odbora i imenovanju nedostajućeg člana Nadzornog odbora -  preuzmite PDF fajl

CV Grubor Petra -  preuzmite PDF fajl

Predlog odluke o izboru revizora -  preuzmite PDF fajl

 

Punommoćje za glasanje na skupštini - preuzmite PDF fajl
Formular za glasanje u odsustvu - preuzmite PDF fajl