Materijal za redovnu sednicu skupštine - 28. april 2021

U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Finansijski izveštaji za 2020. godinu

2. Predlog odluka o usvajanju finansijskih izveštaja

3. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.

4. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini

5. Punomoćje za glasanje

6. Formular za glasanje u odsustvu