Logo
Odštampajte ovu stranicu

Odluka - dan isplate dividende

Na osnovu člana 427. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima, člana 73. stav 1. tacka 6. Statuta Metalca a.d. iz Gomjeg Milanovca i Odluke skupštine Metalca a.d. o raspodeli dobiti br. S-100-1/2020-5 od 26.06.2020. godine, Izvrsni odbor je dana 15.01.2021. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

Za dan isplate dividende u skladu sa Odlukom skupstine Metalca a.d. br. S-100- 1/2020-5 od 26.06.2020. godine, odreduje se 25. januar 2021. godine.
Dividenda ce se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.06.2020.
godine, počev od 25. januara 2021. godine pa najkasnije do 31.03.2021. godine, po dinamici isplate kojom se ne ugrožava likvidnost kompanije.
Dividenda se, shodno odluci skupštine, isplaćuje u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji.

 

 

PREDSEDNIK

IZVRŠNOG ODBORA

Radmila Trifunović, generalni direktor

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.151121