Materijal za redovnu sednicu skupštine - 24. april 2019.

U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Finansijski izveštaji za 2018. godinu
2. Predlog Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja
3. Predlog Odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.
4. Predlog Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini
5. Punomoćje za glasanje
6. Formular za glasanje u odsustvu

Dopuna 17.04.2019

7. Izveštaj o poslovanju za 2018. god, konsolidovani izveštaji i mišljenja revizora