Zapisnik sa redovne sednice skupštine

U prilogu se nalazi zapisnik sa skupštine.