Materijal za redovnu sednicu skupštine - 26. april 2018.

U nastavku možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Finansijski izveštaji za 2017. godinu preuzmite dokumenat
2. Predlog Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja preuzmite dokumenat
3. Predlog Odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. za 2017. godinu preuzmite dokumenat
4. Predlog Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini preuzmite dokumenat
5. Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija preuzmite dokumenat
6. Punomoćje za glasanje preuzmite dokumenat
7. Formular za glasanje u odsustvu preuzmite dokumenat
8. Izveštaj o poslovanju sa izveštajima Nadzornog odbora preuzmite dokumenat