Dividende

 

Statutom Kompanije predviđeno je da se godišnje dividende isplaćuju licima koja su bila akcionar društva na dan dividendi.
Dan dividendi istovetan je danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učestvovanja u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalac a.d. koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

 

Metalac GRUPA
Datum isplate Bruto dividenda (din) Dan dividende
Maj 2006. 80,00 01.03.2006.
Maj 2007. 100,00 26.02.2007.
Maj 2008. 100,00 03.03.2008.
Maj 2009. 100,00 03.03.2009.
Maj 2010. 100,00 03.03.2010.
Tokom 2011. 110,00 03.03.2011
Tokom 2012. 130,00 21.05.2012.
Tokom 2013. 140,00 16.04.2013.
Tokom 2014. 150,00 15.04.2014.

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.29.03.17