gpetkovic 

Goran Petković, član Nadzornog odbora kompanije.


Rodjen: 14. April, 1963., Beograd

 

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje na kursevima Kanali marketinga, Trgovinski menadžment i Trgovinski marketing i menadžment prodaje (osnovne akademske studije), Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima i Strategije kanala marketinga (master studije).  Učestvuje u izvodjenju predmeta Metodologija naučnog istraživanja (doktorske studije). Član je redakcije časopisa Ekonomika preduzeća. Radio je u državnim organima, najpre kao član Visokog službeničkog saveta, a zatim i kao državni sekretar od 2007. do 2013. godine u ministarstvima Vlade Republike Srbije, zaduženim za turizam. Bio je na specijalizaciji kao stipendista  Fulbrajt fondacije na Hofstra univerzitetu u SAD. Član je Predsedništva Udruženja ekonomista Srbije. Napisao je više knjiga iz oblasti trgovinskog marketinga, trgovinskog menadžmenta i prodaje . 

 

 

pdf  | print  | e-mail  |

Datum poslednje izmene sreda, 04 decembar 2013 12:21

Pogodaka: 528


 

 

 

Petar Grubor je Managaing Partner u PKF d.o.o. Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Po zanimanju ovlašćeni revizor. Prethodno iskustvo sticao na poziciji menadžera u Deloitte & Touche, Beograd i kancelarijama u Skoplju i Banja Luci; kao senior menadžer i junior partner u firmi BDO BC Excel. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2002. godine, položivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija. Aktivno je angažovan u radu Komore ovlašćenih revizora RS i trenutno je potpredsednik Saveta  Komore ovlašćenih revizora republike Srbije.

 

pdf  | print  | e-mail  |

Datum poslednje izmene četvrtak, 26 decembar 2013 10:11

Pogodaka: 561


 rajkoTepavac

dr Rajko Tepavac, član nadzornog odbora kompanije

 

Dr Rajko Tepavac (1957. godine), diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sertifikat o zvanju ovlašćenog brokera –dilera stiče 2000. godine, zvanje magistra pravno-ekonomskih nauka 2006. na Privrednoj akademiji u Novom Sadu, da bi 2008. godine odbranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.
Njegovo široko radno iskustvo pokriva važne pozicije kao što su komercijalno-finansijski direktor u Zavodu za rehabilitaciju, Udbina; rukovodilac Službe za investicije i sanacije u „Minel banci“ Beograd; finansijski direktor i šef finansija za gradilišta u inostranstvu u preduzeću „Minel enim“ Beograd; direktor sredstava u ŠKZ Slavija, Beograd; finansijski direktor preduzeća „Boroteks eksport import“; direktor Poslovnice „Resavske banke“ u Beogradu; direktor filijale „Kulske banke“ u Beogradu; pomoćnik generalnog direktora za dinarske poslove i direktor filijale „Kulske banke“ u Beogradu; izvršni direktor za filijale i mrežu (član Izvršnog odbora) i direktor filijale „Čačanske banke“ a.d u Beogradu; regionalni direktor prodaje „Čačanske banke“ a.d. Čačak.
Bio je Predsednik Nadzornog odbora“ Metalac“-G.Milanovac Član upravnog odbora Energoprojekt holding,član upravnih odbora JP „Srbijašume“, Beograd, TP „Stari grad“ Beograd, Uljare „Banat“ Nova Crnja, SI Marketa Vranje, AD „Protekta“, KBK BROKER Beograd, Karate kluba „Partizan“, „Galenika plastika“ Zemun, predsednik UO „MINEL ELVO“ Beograd, član Odbora za kreditno-monetarna kretanja u Udruženju banaka Srbije i dr.
Od 2011. je član Upravnog odbora preduzeća „Metalac“ iz Gornjeg Milanovca, od 2008. član Odbora za finansije Privredne komore Beograd, od 2010. član Upravnog odbora „Dunav osiguranje Banja Luka“ a.d. Banja Luka, a 2010. je izabran za člana Upravnog odbora Dunav banke a.d. Zvečan.
Od jula 2009. godine član je Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje'' nadležan za poslove korporativnog upravljanja, strategiju i razvoj proizvoda i koordinira rad Direkcije za osiguranje individualnih korisnika i samostalnih preduzetnika, Direkcije za osiguranje malih i srednjih preduzeća, Direkcije za osiguranje velikih preduzeća i Direkcije za životna osiguranja.
Na Univerzitetu Privredna akademija ,FIMEK u Novom Sadu, u svojstvu docenta, predaje Ekonomiku osiguranja. Autor je brojnih knjiga, kao i stručnih radova, sa posebnim akcentom na različite oblasti osiguranja, perspektive regionalnog razvoja industrije osiguranja i pravno regulisanje istih.
Oženjen je i otac jednog deteta.

 

 

 

pdf  | print  | e-mail  |

Datum poslednje izmene četvrtak, 10 oktobar 2013 09:29

Pogodaka: 536


ljubinkaRajakovic

 

Dr Ljubinka V. Rajaković, član Nadzornog odbora kompanije.

Rođena u Novskoj. Diplomirala na TMF-u u Beogradu na Neorgansko-tehnološkom odseku, grupa Tehnološka kontrola, kao stipendista Univerziteta. Magistarski rad iz oblasti hidrazinometrije odbranila 1977., a doktorski rad iz oblasti hemisorpcionih metoda za prečišćavanje vode 1986. godine.

U zvanje redovnog profesora na Tehnološko-metalurškom fakultetu izabrana 1998. U okviru nastavne delatnosti drži nastavu iz predmeta Analitička hemija, Elektroanalitičke metode, Hemijski senzori i Viši kurs analitičke hemije na master i doktorskim studijama. Autor je 6 univerzitetskih udžbenika. Mentor izrade 10 doktorskih disertacija, 8 magistarskih teza i više od 30 diplomskih radova. Kao profesor Analitičke hemije učestvovala je u obrazovanju 22. generacije studenata koji danas kao inženjeri rade u analitičkim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

U periodu od 1987. do 1988. boravila na postdoktorskom usavršavanju na univerzitetu u Torontu (UofT), gde je učestvovala u istraživanjima iz oblasti hemijskih senzora i držala nastavu iz predmeta Instrumentalne metode hemijske analize (odabrana poglavlja). U okviru međunarodnog projekta o hemijskim senzorima ostvarila je saradnju sa UofT i Državnom tehnološkom akademijom (VTA) iz Voronježa.

Naučno-istraživački rad u najvećoj meri je posvećen razvoju fizičko-hemijskih metoda hemijske analize, posebno dokazivanju, određivanju i razdvajanju toksičnih elemenata i jedinjenja u vodi i vazduhu. Značajni naučni rezultati ostvareni su u razvoju i primeni selektivnih piezoelektričnih senzora za određivanje tragova organofosfornih jedinjenja, nitro-jedinjenja, eksploziva i fenola. U okviru zaštite životne sredine bavi se razvojem i primenom metoda za prečišćavanje vode kao i razvojem hemisorpcionih materijala za separaciju, uklanjanje i analizu toksičnih jedinjenja u vodi i vazduhu (arsenova jedinjenja, organofosforna jedinjenja, cijanidi, teški metali). Rezultate naučnih istraživanja objavila je u 184 naučna rada od kojih su 93 štampana naučna rada (citiranost 610, prema podacima od 5.03.2012.) i 92 saopštena na međunarodnim konferencijama i objavljena u zbornicima radova. Učestvovala je kao saradnik ili rukovodilac u izradi 16 naučno-istraživačkih projekata Ministarstva za nauku, tehnologiju i zaštitu životne sredine, 29 stručnih projekata, elaborata i studija u saradnji sa privrednim organizacijama (Metalac, EPS, Tehnohemija, Holcim, US Steel) i institutima (VTI, IMS, IHTM, M.Pupin) i 3 međunarodna projekta (Kanada, Rusija, EU). Objavila je 4 stručne monografije tematski posvećene kontroli kvaliteta, analizi i prečišćavanju voda. Autor je 6 patenata iz oblasti prečišćavanja vode i oblasti analize zagađivača vazduha hemijskim senzorima. Za grupu patenata: bakteriostatski filtri za prečišćavanje vodovodske vode nagrađena je srebrnom medaljom s likom Nikole Tesle za pronalazaštvo od strane Saveza pronalazača i autora tehnoloških unapređenja Beograda.

Dr Lj.Rajaković je trenutno šef Katedre za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta, član Saveta TMF-a i član ekspertskog tima Akreditacionog tela Srbije.

Dr Lj.Rajaković je član Srpskog hemijskog društva (od 1974., zaslužni član od 1998., medalja SHD za izuzetan doprinos primeni nauke u industriji za 2010.), član Američkog hemijskog društva (od 1997., s prekidom i u kontinuitetu od 2003.).
Na sednici Nastavnog naučnog veća TMF-a od 29.03.2012. predložena je od strane TMF-a za dopisnog člana SANU.

1998. godine proglašena za počasnog profesora VTA u Voronježu.

Govori i služi se ruskim i engleskim jezikom.

Udata od 1974., suprug, dr Nikola Rajaković, profesor ETF-a u Beogradu, dve ćerke, dr Vladana, dipl. ing. tehnologije i Mirna, dipl.menadžer.

 

 pdf  | print  | e-mail  |

Datum poslednje izmene četvrtak, 10 oktobar 2013 09:37

Pogodaka: 456


 goranPitic

prof dr. Goran Pitić, član Nadzornog odbora kompanije.

Goran Pitić je redovni profesor i predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), kao i predsednik Upravnog odbora banke Societe Generale Srbija. Takođe je član Upravnog odbora privrednog društva Metalac Holding iz Gornjeg Milanovca.
Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra je stekao na dva fakulteta – na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i na Katedri za ekonomiju Univerziteta u Torontu. Specijalizirao je ekonomiju (poslediplomske studije iz oblasti Kvantitativne razvojne ekonomije) na Univerzitetu u Vorviku u Velikoj Britaniji školske 1991/92 godine. Takođe se usavršavao na Londonskoj školi ekonomije i učestovao u velikom broju stručnih programa na unverzitetima u Francuskoj i Americi, kao i pri institutima koji se bave finansijskim tržištima.
Od oktobra 2000. do marta 2004. godine, bio je Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u prvoj demokratskoj vladi Republike Srbije.
Član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije, Udruženja korporativnih direktora, član Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, kao i član Nacionalnog saveta za konkurentnost. Objavio je pet knjiga u saradnji sa drugim autorima, kao i mnogobrojne radove u domaćim i stranim publikacijama. Učestvovao je u nizu domaćih i međunarodnih konferencija. Na FEFA predaje makroekonomiju.
Govori tri strana jezika: engleski, francuski i španski.

pdf  | print  | e-mail  |

Datum poslednje izmene četvrtak, 10 oktobar 2013 09:36

Pogodaka: 555

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.21.09.18