Kodeks korporativnog upravljanja


 

Datum poslednje izmene utorak, 08 oktobar 2013 11:20

Pogodaka: 57

uvodKKU

ULOGA ZAINTERESOVANIH STRANA U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

Kompanija će poštovati prava akcionara, investitora i svih drugih zainteresovanih strana, utvrđena zakonom ili zajedničkim sporazumom.

Kompanija će razvijati mehanizme kojima će se kroz učešće zaposlenih poboljšavati rezultati Kompanije.

Kompanija će zainteresovanim stranama koje učestvuju u procesu korporativnog upravljanja obezbediti pravovremen i redovan pristup relevantnim, potrebnim i pouzdanim informacijama na način predviđen Zakonom i aktima Kompanije.

Kompanija će akcionarima, zaposlenima i svim drugim zainteresovanim stranama omogućiti da Upravnom odboru slobodno saopšte svoje mišljenje o mogućoj nelegalnoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Okvire korporativnog upravljanja Kompanija će dopuniti delotvornim i efikasnim mehanizmom okvira za slučaj stečaja, kao i efikasnim ostvarivanjem prava poverilaca.

 

 

 

Datum poslednje izmene utorak, 10 decembar 2013 12:49

Pogodaka: 211

uvodKKU

PRAVA AKCIONARA I KLJUČNE FUNKCIJE

Kompanija omogućava akcionarima ostvrivanje osnovnih prava koja obuhvataju pravo na:


1. sigurne metode registracije vlasništva,
2. prenos akcija,
3. pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Kompaniji, putem web sajta Kompanije,
4. učešće i glasanje na skupštini akcionara,
5. izbor predsednika kompanije i članova Upravnog i Nadzornog odbora,
6. učešće u raspodeli dobiti Kompanije.


Kompanija omogućava akcionarima pravo da učestvuju u odlučivanju i budu dovoljno infomisani o odlukama koje se odnose na temeljne korporativne promene, kao što su:


1. izmene Statuta ili Osnivačkog akta Kompanije,
2. odobrenje emisije dodatnih akcija,
3. vanredne transakcije, uključujući prenos svih ili gotovo svih sredstava tako da to zapravo za rezultat ima prodaju kompanije.


Akcionari će imati mogućnost da efektivno učestvuju i glasaju na godišnjoj ili vanrednoj skupštini akcianara, kao i da budu informisani o pravilima skupštine koja regulišu održavanje skupštine, kao i o proceduri glasanja, kroz:


1. potpuno i blagovremeno informisanje o datumu, mestu i dnevnom redu skupštine, kao i potpuno i balgovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda i pitanjima o kojima će se odlučivati na skupštini, 
2. mogućnost postavljanja pitanja Upravnom i Nadzornom odboru, uključujući pitanja koja se odnose na reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i mogućnost stavljanja na dnevni red skupštine pojedinih pitanja u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Kompanije,
3. olakšavanje delotvornog učešća u donošenju bitnih odluka iz sfere korporativnog upravljanja, kao što su izbor Predsednika kompanije, članova Upravnog i članova Nadzornog odbora, donošenje Politike naknada za članove ovih odbora i članove Izvršnog odbora. Komponenta izdataka po osnovu nagrađivanja za članove
4. omogućavanje akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu, tako da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo.

Akcionari treba da budu upoznati sa strukturom kapitala i aranžmanima koji omogućavaju pojedinim akcionarima da steknu stepen kontrole srazmeran njihovom učešću u kapitalu.

 

Kompanija će obezbediti da se mehanizmi korporativne kontrole ne koriste na način koji sprečava tržištu korporativne kontrole da funkcioniše na efikasan i transparentan način, tako što će:


1. Pravila i prosedure koji regulišu sticanje korporativne kontrole na tržištu kapitala, kao i vanredne transakcije poput integracije i prodaje značajnih delova korporativne imovine, biti jasno definisani i obelodanjeni tako da investitori mogu razumeti svoja prava i pravnu zaštitu,
2. transakcije biti obavljene po jasnim cenama i pod pravičnim uslovima koji štite prava svih akcionara u skladu sa klasom akcija koje poseduju,
3. sredstva protiv preuzimanja Kompanije se neće koristi radi zaštite menadžmenta i Upravnog odbora od odgovornosti.

Svim akcionarima, uključujući i institucionalne investitore, treba omogućiti ostvarenje prava na vlasništvo:


1. Institucionalni investitori koji deluju u fiducijarnom svojstvu treba da obelodane svoju sveukupnu politiku korporativnog upravljanja i glasanja vezano za svoje investicije, 
uključujući i procedure za odlučivanje o korišćenju svojih prava glasa.
2. Institucionalni investitori koji deluju u fiducijarnom svojstvu treba da obelodane kako regulišu materijalne sukobe interesa koji mogu uticati na ostvarenje ključnih vlasničkih 
prava vezanih za njihove investicije.

Akcionarima, uključujući i institucionalne investitore, treba omogućiti da se između sebe konsultuju o pitanjima u vezi sa njihovim osnovnim pravima kao akcionara, na način definisan principima korporativnog upravljanja, uz izuzetke kojima se sprečava zloupotreba.

 

 

 

 

Datum poslednje izmene utorak, 10 decembar 2013 12:48

Pogodaka: 267

uvodKKU

UVODNE ODREDBE

Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) postavlja principe korporativnog upravljanja i nadzora nad upravljanjem u kompaniji Metalac a.d. i njenim zavisnim društvima (u daljem tekstu: Kompanija), zasnovane na načelima koja preporučuju The OECD Principles of Corporate Governance, a posebno u vezi sa pitanjima kao što su:


• Prava akcionara
• Većinskog učešća neizvršnih članova, kao i nezavisnih članova u organima korporativnog upravljanja (Upravnom i Nadzornom odboru) 
• Razdvajanja funkcije predsednika Upravnog odbora i Generalnog direktora kao predsednika Izvršnog odbora 
• Formiranje komisija Upravnog odbora
• Zaštite interesa malih akcionara
• Učestalosti sastanaka Upravnog odbora i procedure zakazivanja sednica i prezentiranja zaključaka odbora
• Transparentnosti rada i korišćenju interneta

 

Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi ustanovljenoj odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta Kompanije, tako da nijedna odredba Kodeksa ne ukida ni jedno navedenim aktima utvrđeno pravilo koje isto pitanje eventualno uređuje drugačije, niti se ovim Kodeksom ponavljaju obaveze, pravila i principi ustanovljeni odredbama navedenih akata, koje Kompanija poštuje i primenjuje. 

Kako ovim Kodeksom postavljeni principi korporativnog upravljanja imaju za cilj unapređenje ekonomske efikasnosti, rasta i razvoja Kompanije i njegove konkurentske prednosti, kao i unapređenje poverenja akcionara i investitora, to su principi sadržani u Kodeksu evolutivnog karaktera i podložni promenama. 
Upravni odbor će, u skladu sa savremenim svetskim trendovima i razmeni iskustava u navedenoj oblasti, kao i u skladu sa razvojnim dostignućima u oblasti makroekonomske politike, tržišne ekonomije, ali i kulture vrednosti i poslovne etike Kompanije, vršiti sve potrebne izmene ili dopune Kodeksa, o čemu će blagovremeno i potpuno putem web sajta Kompanije informisati javnost.

 

 

 preuzmite kompletan pdf  |

Datum poslednje izmene ponedeljak, 05 februar 2018 14:11

Pogodaka: 1278

uvodKKU

RAVNOPRAVAN TRETMAN AKCIONARA

Kompanija obezbeđuje da svi akcionari vlasnici iste klase akcija imaju jednak tretman:


1. U okviru svake serije ili klase akcija, sve akcije nose jednaka prava. Svim investitorima omogućiće se da dobiju informacije o pravima vezanim uz sve serije i klase akcija pre 
njihove kupovine. Sve izmene u pogledu prava glasa donosiće se uz odobrenje vlasnika onih klasa akcija na koje se to negativno odražava.

2. Manjinski akcionari biće zaštićeni od zloupotreba od strane akcionara koji imaju većinu i deluju direktno ili indirektno, a takođe im treba omogućiti efikasnu pravnu zaštitu.

3. Glasanje od strane punomoćnika akcionara treba da se vrši na način dogovoren sa stvarnim vlasnikom akcija.

4. Kompanija će eliminisati prepreke za prekogranično glasanje.

5. Postupci sazivanja i glasanja na skupštini omogućavaju ravnopravan tretman svim akcionarima, a procedura glasanja organizovana je tako da ne čini glasanje nepotrebno 
teškim i skupim.

Kompanija zabranjuje nedozvoljeno trgovanje akcijama na osnovu poverljivih informacija, kao i zloupotrebu u vidu trgovanja sa samim sobom.

Od članova Upravnog i Izvršnog odbora zahteva se da Upravnom odboru obelodane da li direktno ili indirektrno, ili u ime trećih lica, imaju materijalnih interesa u bilo kojoj transakciji ili stvari koja je od direktnog uticaja na Kompaniju.

 

 

Datum poslednje izmene utorak, 10 decembar 2013 12:49

Pogodaka: 251

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.21.09.18